top of page

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen.


6.2. In geval van een open inschrijving zal de Deelnemer de factuur voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst ontvangen op het adres dat is aangegeven op het aanmeldingsformulier. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde gelden voor rekening van de Deelnemer of diens organisatie zoals vermeld onder het factuuradres op het aanmeldingsformulier.


6.3. Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.


6.4. Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.


6.5. Alle kosten die Nederlandse Echografie Academie (NEAc) moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 115,-


6.6.Nederlandse Echografie Academie (NEAc) heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) is ontvangen.

Artikel 6. Betaling

Artikel 5. Levering, leveringstijd 

5.1. Alle door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


5.2. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Op alle offertes en aanbiedingen van Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en op alle door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) gesloten overeenkomsten jegens personen handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, zijn de algemene voorwaarden opgenomen in dit onderdeel A van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken, alsmede de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding.


2.2. Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Deelnemer, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden NEAc vs 2018-01 blz. 2 van 7


2.3. Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Nederlandse Echografie Academie (NEAc) deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Nederlandse Echografie Academie (NEAc) voor alle claims van Deelnemer, als Nederlandse Echografie Academie (NEAc) jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

A. Algemene Voorwaarden Beroep of Bedrijf

Artikel 3. Wijzigingen 

3.1. Voor In Company opleidingen geldt dat na het sturen van onze opleidingsspecificatie naar de Opdrachtgever, de Opdrachtgever één werkweek de tijd heeft kosteloos wijzigingen door te voeren. Na deze week is Nederlandse Echografie Academie (NEAc) gerechtigd per wijziging € 50.00 administratiekosten in rekening te brengen.


3.2. Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Opleiding, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Nederlandse Echografie Academie (NEAc), maar kunnen redelijkerwijs afwijken.


3.3. Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) vervaardigde werken kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.


3.4. De Nederlandse Echografie Academie behoudt zich het recht voor de opdracht te annuleren tot twee weken voor aanvang van de opdracht zonder opgave van reden. Het voldane cursusgeld zal geretourneerd worden aan de opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen hier geen overige rechten aan ontlenen.

Artikel 4. Prijzen 

4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen.


4.2. In geval van een open inschrijving zijn lesmateriaal (tenzij anders vermeld), koffie, thee en een lunch inbegrepen in de prijzen. De prijzen zijn exclusief PE-registratie, externe examengelden, diners, privé consumpties, overnachtingen en ontbijt. Indien cursisten na een jaar na afronding van de opleiding het diploma, deelnamebewijs of een verklaring van deelname opnieuw opvragen, dan brengt Nederlandse Echografie Academie (NEAc) € 60,- administratiekosten in rekening. Indien u uw lesmateriaal in het buitenland wilt ontvangen, rekenen wij € 10,- extra aan verzendkosten.


4.3. Afhankelijk van het niveau van de Deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Opleiding korter of langer uitvallen dan Nederlandse Echografie Academie (NEAc) had aangegeven.


4.4. Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. Indien Opdrachtgever aan Nederlandse Echografie Academie (NEAc) een verzoek tot wijziging van de overeengekomen Opleiding kenbaar maakt, zal Nederlandse Echografie Academie (NEAc) aan Opdrachtgever de consequenties daarvan aangeven, waarbij in Algemene voorwaarden NEAc vs 2018-01 blz. 3 van 7 elk geval de minimum kostenvergoeding van toepassing zal zijn. Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf zes tot drie weken voor de aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 5% van (het gedeelte dat de wijzigingen betreft van)
de overeengekomen vergoeding voor de Opleiding. Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf drie weken voor de uitvoering van de Opleiding tot aan de aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 10% van (het gedeelte dat de wijziging betreft van) de overeengekomen vergoeding voor de Opleiding.

7.1. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever, wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Nederlandse Echografie Academie (NEAc).


7.2. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding voor de Opleiding onverlet.


7.3. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.


7.4. In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in di gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.


7.5. Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Nederlandse Echografie Academie (NEAc) die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient Nederlandse Echografie Academie (NEAc), althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Artikel 7. Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal 

8.1. Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en/of haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


8.2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Nederlandse Echografie Academie (NEAc) niet toegestaan om:

  • Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.

  • Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. De aansprakelijkheid van Nederlandse Echografie Academie (NEAc), van de personeelsleden van Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en van de personen voor wie Nederlandse Echografie Academie (NEAc) verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste www.Nederlandse Echografie Academie (NEAc).nl, info@Nederlandse Echografie Academie (NEAc).nl, Nederlandse Echografie Academie (NEAc) echografie leidinggevende personeel van Nederlandse Echografie Academie (NEAc). De aansprakelijkheid van Nederlandse Echografie Academie (NEAc), van de personeelsleden van Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en van de personen voor wie Nederlandse Echografie Academie (NEAc) verantwoordelijk
en/of aansprakelijk is, voor directe schade welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.


9.2. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.


9.3. Al het door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.


9.4. Tijdens een Opleiding reiken docenten en collega-Deelnemers geregeld praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent erop toeziet dat deze aanbevelingen/adviezen zo verstandig en zinvol mogelijk zijn, kunnen Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze aanbevelingen/adviezen. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De Deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.


9.5. Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derde wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Nederlandse Echografie Academie (NEAc) tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.


9.6. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Nederlandse Echografie Academie (NEAc) niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan welpubliceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Nederlandse Echografie Academie (NEAc) ter beschikking gestelde gegevens zal Nederlandse Algemene voorwaarden NEAc vs 2018-01 blz. 6 van 7 Echografie Academie (NEAc) vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


9.7. Deelnemer dient de namens Nederlandse Echografie Academie (NEAc) gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door Deelnemer hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor Deelnemer.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens 

10.1. Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Opleiding, ziekte van een docent of het op het laatste moment niet beschikbaar zijn van de locatie heeft Nederlandse Echografie Academie (NEAc) altijd het recht een Opleiding te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.


10.2. Annuleren van een Opleiding door Opdrachtgever of Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Nederlandse Echografie Academie (NEAc). De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.


10.3. Voor In Company Opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de Opleiding of het Onderwijsmateriaal vervaardigd moet worden, wordt bij annulering meer dan zes weken voor de startdatum 20% van de vergoeding voor de Opleiding in rekening gebracht. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd.


10.4. Voor Open opleidingen geldt dat Opdrachtgever of Deelnemer kosteloos kan annuleren tot zes weken voor de aanvang van de Opleiding. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd.

Artikel 10. Annulering 

11.1. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

  • Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

  • Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Nederlandse Echografie Academie (NEAc) bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

11.2. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Nederlandse Echografie Academie (NEAc) rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 11. Ontbinding 

Op alle offertes en aanbiedingen van Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en op alle door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) gesloten overeenkomsten jegens consumenten zijn de algemene voorwaarden opgenomen in dit onderdeel B van toepassing, alsmede de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Deze NRTO voorwaarden zijn te vinden op de website van Nederlandse Echografie Academie (NEAc). Nederlandse Echografie Academie (NEAc) onderschrijft de NRTO gedragscode Consumenten.

B. Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 12. Melden onvolkomenheden 

Nederlandse Echografie Academie (NEAc) zorgt ervoor dat zal worden voldaan aan de maatstaven van artikel 9 van de toepasselijke NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Desalniettemin kan het voorkomen dat het Onderwijsmateriaal of de lesstof onvolkomenheden bevat of niet geheel volledig is. Nederlandse Echografie Academie (NEAc) zal zich er maximaal voor inspannen om dergelijke onvolkomenheden of onvolledigheden alsnog adequaat te adresseren zodra zij daar kennis van krijgt. Indien u meent dat zulks het geval is, vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen bekwame tijd als bedoeld in artikel 6:89 BW.

Artikel 13. Gebruik opgedane kennis

Indien u in de hoedanigheid van natuurlijk persoon die niet handelt in het kader van een beroep of bedrijf, gebruik maakt van de educatieve diensten van Nederlandse Echografie Academie (NEAc), dient u de opgedane kennis en vaardigheden ook uitsluitend daarvoor aan te wenden. In het geval u de kennis en vaardigheden op enig moment voor beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten aanwendt, is iedere schade die Nederlandse Echografie Academie (NEAc) als gevolg van dit aanwenden zou kunnen leiden, beperkt tot het bedrag van de cursussom en vrijwaart u Nederlandse Echografie Academie (NEAc) voor alle meerdere schade die derden van Nederlandse Echografie Academie (NEAc) zouden kunnen claimen.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van de Nederlandse Echografie Academie (NEAc).

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

 

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

b. Deelnemer(s): de door Opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) verzorgde Opleiding.

c. Onderwijsmateriaal: opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Opleiding of Opdracht wordt gebruikt.

d. Opdracht:

  • de opdracht van een Opdrachtgever aan Nederlandse Echografie Academie (NEAc) om een opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling;

  • de opdracht van Opdrachtgever aan Nederlandse Echografie Academie (NEAc) tot het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;

  • de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.

​​

e. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Nederlandse Echografie Academie (NEAc) onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Nederlandse Echografie Academie (NEAc) een Opdracht heeft gegeven.

f. Opleiding(en): een door Nederlandse Echografie Academie (NEAc) verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ”In Company” of ”open”. Onder een “In Company opleiding” wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd. Onder een “open opleiding” wordt verstaan een opleiding waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat “.

g. Nederlandse Echografie Academie, NEAc zijn eigendom van Nederlandse Echografie Academie VOF.

NEAc

bottom of page