Nederlandse-Echografie-Academie

Privacyverklaring

Nederlandse Echografie Academie (NEAc), gevestigd aan Eekhoornstraat 24, te 9761 VJ  Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Nederlandse Echografie Academie (NEAc)
Eekhoornstraat 24
9761 VJ  EELDE
KvK-nummer: 66056993
website: www.neac.nl
e-mail: info@neac.nl

Functionaris Gegevensbescherming
R. Visser-Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van NEAc. Zij is te bereiken via info@neac.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NEAc verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Initialen, voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Registratienummer brancheorganisaties
– Functie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NEAc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te informeren over (wijzigingen van) onze cursussen, opleidingen en symposia
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U een factuur voor de aan u uitgevoerde dienstverlening te sturen
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u diensten te kunnen leveren
– Om accreditatie voor u te kunnen aanvragen/indienen bij uw brancheorganisatie

Geautomatiseerde besluitvorming
NEAc neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NEAc) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NEAc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
NEAc verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NEAc gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NEAc en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@neac.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NEAc wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NEAc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@neac.nl.